Board of Trustees


Chair BOT
Saima Sabah | saimasabah@hotmail.com

Members

M Sohail Khan | mskmd_786@yahoo.com
Hasina Javed | hnj1212@hotmail.com
Sajid Mehmood | sajidmehmood@yahoo.com
Ejaz Khan | ejaz.khan@sbcglobal.net
Tahmina Bajwa | bajwafm@yahoo.com
Sameer Shafi | mosashafimd@hotmail.com