Board of Trustees 2022

Members

Dr. Aftab Khan -Chair
Dr. Rahat Sheikh
Dr. Amera Rahman
Dr. Amin Nadeem
Dr. Qasim Ghani
Dr. Farah Salahudin
Dr. Samina Hijab